22 Haziran 2012 Tarihinde Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği İle İlgili Odamızın Çalışması

22-Haziran 2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama tebliği değişikliği ile ilgili SUT komisyonumuzun çalışması;

 

-Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişikliklerden önemli maddelerinden biride “Diş Hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir “  denmektedir.Buna göre diş sağlığı haricinde bir teşhisle başka ilaç yazama

6.1.5. Elektronik reçete uygulaması (1) E-reçete uygulamasında; e-reçetelerin Kurum tarafından belirlenen yöntem ve standartlarla  (elektronik imza, şifre) imzalanması şarttır.  (2) Sağlık kurum/kuruluşları tarafından düzenlenecek reçeteler 1/7/2012 tarihi itibariyle Kurum web uygulaması üzerinden alınan hekim kullanıcı adı ve şifreler ile düzenlenecektir. Kurum tarafından gerekli düzenlemeler sonrasında ise reçeteler Kurum tarafından belirlenecek tarihten itibaren elektronik imza ile imzalanacaktır. (3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler; a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenecek reçeteler, b) Majistral ilaçlara ait reçeteler, c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için yazılan reçeteler, d) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; 1- Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler, 2- Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler, 3- İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 nci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler, 4- Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler. 5- Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur. (4) Sağlık Bakanlığı tarafından özel mevzuatı düzenlenmiş olan kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçeteler elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde ayrıca Kuruma ibraz edilmeyecektir. (5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir. (6) SUT’un “6. İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. (7) Endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayı ile geçerlik süresi, güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi ve sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının e-reçetede belirtilmesi zorunludur. (8) Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.” yacaktır(Yürürlük tarihi 01 Temmuz 2012) -.3.5. Şeker ölçüm çubukları (1) Tip I Diyabetli ve Tip II Diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellituslu hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlar doğrultusunda Kurumca karşılanacaktır; a) Tip I Diyabetli, Tip II Diyabetli, hipoglisemili, gestasyonel diyabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellituslu hastalar için, aile hekimi uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir. b) Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca ödenmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış bulunan mevcut kan şekeri ölçüm cihazları 6 (altı) ay süre ile değiştirilemez. Bu süre içinde değiştirilen kan şekeri ölçüm cihazlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz. c) Kan şekeri ölçüm çubukları; 1- Tip- I Diabetes Mellitus’lu çocuk hastalar (18 yaş altı), gebeler, transplantasyon hastalarında sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak, 2- Tip- I Diabetes Mellitus’lu erişkin hastalar ve insülin kullanan Tip- II Diabetes Mellitus’lu tüm hastalarda ayda en fazla 150 (yüz elli) adet, 3- Medikal tedavi ile kontrol altında tutulan Hiperinsülinemik hipoglisemisi olan çocuk hastalar için ayda en fazla 150 (yüz elli) adet, erişkin hastalar için en fazla 50 (elli) adet, 4- Oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastalara 6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla, en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi ile reçetenin asılları eklenecektir. (e-rapor hariç) d) Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. -Şeker ölçüm striplerinin adetlerinde düşme olmuştur.Oral antidiyabetik ilaç kullanan hastalara 6 ayda 50 adet uygulaması gelmiştir. (Yürürlük tarihi 22 haziran 2012) -Sürekli görevle yurtdışına gönderilenler ile bunların yurtdışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere,SUT eki “Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi”nde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçların;sözkonusu  hastalıklar için SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla,hasta adına düzenlenmiş reçete ile sağlık raporu ve eki yurtdışı görevine dair resmi belge ibrazına dayanılarak en fazla 1 yıllık tedavi dozunda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.(Yürürlük tarihi 01 Temmuz 2012)

Yayınlanan SUT değişikliğinde 28,29 ve 30 günlük kullanım süreleri 1 ayı ifade eder ibaresi ve 4 kalem sınırlaması Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yürürlükten kalkmıştır.Bundan dolayı geçerli değildir.Sadece e-reçete ve strip kullanımı ile ilgili revizyon geçerlidir.

   

Tarih / Saat : 25-06-2012 / 18:00:21